Проект BG16RFOP002-6.002-0505 – CO1 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Оперативна програма :Иновации и конкурентно способност приоритетна ОС:Възстановяване на ОС

Наименование на процедурата:Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

Цел на проекта:Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските МСП за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията от Covid 19 чрез подобряване на енергийната им ефективност

Бенефициент: „Робсов“ЕООД

Обща стойност: 92 766 лв.от които 46 383 лв. европейско с 0,00 лв. национална съфинансиране.

Дата на стартиране : 16.09.2022 год.

Дата на приключване : 16.07.2023 год.

 

На дата 16.07.2023 приключи проект BG16RFOP002-6.002-0505 – CO1 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

 


Във връзка с изпълнение на договор BG05M9OP001-1.0570242  “ Квалифицирани служители за по- висока производителност“,  финансиран по процедура BG05M9OP001-1.057  „Умения” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, публикуваме:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер 1 / дата 01-07-2020

 наименование: “Избор на изпълнител за  Извършване на обучение в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.0570242  “ Квалифицирани служители за по- висока производителност“,  финансиран по процедура BG05M9OP001-1.057  „Умения” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, с две обособени позиции:

Об. позиция 1: Обучение на служители на Трета степен професионална квалификация, по професионално направление 542 Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия, професия 542040 Моделиер – технолог на облекло, специалност 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил;

Об. позиция 2: Обучение на служители Трета степен професионална квалификация, по Професия Икономист (код 345120), специалност Индустрия (код 3451201);

Д  О К У М Е Н Т И

0. Примерен Образец на публична покана_160_ZUSESIF_p (3)

1. Примерен Образец на оферта – ОП 2

1. Примерен Образец на оферта-ОП 1

2.1TS

2.2TS

3. Примерен Образец на декларация на кандидата _160 (3)

4.Декларация за участие на подизпълнители

5.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

6. Декларация ЕИК

7. Методика за оценка

8. Примерен Образец на проекто договор_160 (4)

9. Изисквания към офертата

10 Заповед 1-

11 Заповед 2-

                                                                              „Робсов”  ЕООД – гр. Свищов подписа договор  с МТСП  по ОП

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

На 06.01.2020г. „Робсов”  ЕООД – гр. Свищов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с  МТСП  по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет № 6:Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции, Специфична цел 2: Увеличаване броя на заетите лица със средно и по-ниско образование, придобили нови знания и умения.

Наименование на процедурата: BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“ за проект BG05M9OP001-1.057 -0242, „Квалифицирани служители за по- висока производителност”.Обща стойност на проекта: 162 000 лева, от които 97 200 лева одобрен размер на  БФП и 64 800 лева съфинансиране на кандидата.

Основни цели на проекта:Обща цел: Повишаване адаптивността, устойчивостта и качеството на човешкия капитал в „Робсов“ ЕООД“, чрез провеждане на обучения за повишаване на професионалната квалификация и компетенциите на служителите им. Проектът ще допринесе за осигуряване на квалифицирана и гъвкава работна ръка, която да представлява гаранция за високо и стабилно равнище на заетостта на работната сила. Общата цел на проекта напълно съответства на главната цел на процедура „Умения“ по ОПРЧР и Приоритетна ос 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“.

Специфични цели: – Подобряване професионалната квалификация и ключовите умения на общо 90 служителя в фирмата-кандидат , с оглед оптимизиране на работните процеси, постигане на по-висока ефективност на труда и на благоприятна работна атмосфера; – Повишаване мотивацията на 90 служители за постоянно подобряване на техните личностни и професионални компетентности с оглед на тяхното кариерно развитие и по-добра професионална реализация, като основния и най-важен ресурс, осигуряващ дългосрочна конкурентоспособност на компаниите; – Повишаване способността на 90 служителите, да посрещнат бързо настъпващите промени на пазара на труда в резултат на структурните фактори, като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението и др. – Създаване условия за прилагане на принципите на учене през целия живот; – Създаване условия за устойчива заетост чрез повишаване на производителността на труда; – Гарантиране постигането на целите на програмата чрез запазване на заетостта минимум шест месеца след приключване на обученията по проекта; – Мултиплициране на ефекта от проведените обучение и практиката за усъвършенстване на професионалните и/или личностни качества, чрез предаване на опит от по-напредналите към по-младите специалисти; – Повишаване на информираността и привличане на вниманието на работодателите в страната към положителния ефект от инвестиции в капацитета на служителите.

За постигане на целите е предвидена следната дейност:

Обучение на служители на Трета степен професионална квалификация, по професионално направление 542 Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия, професия 542040 Моделиер – технолог на облекло, специалност 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил;

Обучение на служители Трета степен професионална квалификация, по Професия Икономист (код 345120), специалност Индустрия (код 3451201).