Участие в бизнес събития в градовете Букурещ и Брашов, Румъния, 13-16.09.2022 г.

Фирма „Робсов“ ЕООД беше участник в бизнес събитие организирано от  Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).
Проявата се организира в изпълнение на дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина” по проект BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.
Програма на търговската мисия се проведе с представителите на българските МСП, участваха двустранни срещи и кръгли маси с представители на бизнес средите от Букурещ и Брашов,  като местни партньори на Агенцията са Балканската търговска къща, регионалните търговско-промишлени палати, бизнес организации, двустранни камари и др. Програмата е предварително съгласувана с Посолството на Република България в Румъния и със СТИВ Букурещ.
Поканени за участие в търговската мисия бяха български малки и средни предприятия от следните сектори на икономиката: информационни и комуникационни технологии (ИКТ), в т.ч. и  финтех, производство на мебели, строителни материали, битова химия, производство на текстил и изделия от кожа, обувки и др., на които основната икономическа дейност попада в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП) групи, посочени в приложение № 10 към настоящата покана.